Attorney Staff

Goshen Co. & Prosecuting Attorney

Eric R. Boyer, #6-2815

eboyer@goshencounty.org

Deputy Goshen Co. & Prosecuting Attorney

Zachary J. Leininger, 7#6280

zleininger@goshencounty.org

Paralegal

Cydney Sharp

csharp@goshencounty.org

Legal Assistant

Amanda Ash

aash@goshencounty.org