Attorney Staff

Goshen Co. & Prosecuting Attorney

Eric Boyer, #6-2815

eboyer@goshencounty.org

Deputy Goshen Co. & Prosecuting Attorney

Ryan Wright, #7-4638

rwright@goshencounty.org

Asst. Deputy Goshen Co. & Prosecuting Attorney

Dana Lent, #6-3832

danajlent@gmail.com

Paralegal

Cydney Sharp

csharp@goshencounty.org

Legal Assistant

Amanda Ash

aash@goshencounty.org