Attorney Staff

Goshen Co. & Prosecuting Attorney

307.532.4223

Eric R. Boyer, #6-2815

eboyer@goshencounty.org

Deputy Goshen Co. & Prosecuting Attorney

307.532.4223

Colby K. Sturgeon, 7#6081

csturgeon@goshencounty.org

Paralegal

307.532.4223

Cydney Sharp

csharp@goshencounty.org

Legal Assistant

307.532.4223

Elizabeth Kendall

ekendall@goshencounty.org